پورتال اداره کل آذربايجان غربي
اخبار مهم:

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

مدیر کل : فریدون سید مصطفوی

معاونین مدیرکل:

معاون آموزش متوسطه: اردشیر سیدسیاح
معاون آموزش ابتدائی: رقیه حسین پور
معاون تربیت بدنی: ولی حسینی
معاون پرورشی: قدرت اله قاسمی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی: بهرام صمدی
معاون سوادآموزی: محمدرضا نجفی
معاون پژوهش وبرنامه ریزی: ابراهیم محمدی

آخرین اخبار